Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

การให้บริการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ Mikrotik

  1. พึงระลึกไว้ว่า คำถามส่วนใหญ่ได้มีคำตอบและคำอธิบายไว้แล้ว จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในคู่มือที่อ้างอิง (Reference Manual) ของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว http://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page.
  2. ในกรณีที่คุณมีปัญหากับอุปกรณ์ (Hardware) ที่คุณซื้อจาก wireless-guru.com กรุณากรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ) อธิบายปัญหาให้ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วส่งมาที่ support@wireless-guru.com และกรุณาแนบเอกสารการซื้อสินค้าจากเรา (Invoice หรือ ใบเสร็จรับเงิน).
  3. ในกรณีที่คุณมีปัญหาวิธการใช้การใช้อุปกรณ์ เช่น การวินิจฉัยเครือข่ายเพื่อกำหนดค่าให้แก่อุปกรณ์ (Network Diagnostics) และ/หรือ การกำหนดค่ารายละเอียด (Detail configuration) ให้แก่อุปกรณ์ คุณสามารถจ้างที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองจาก Mikrotik ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ ที่ admin@ss-it.co.th

คำแนะนำการร้องขอให้การสนับสนุน

ก่อนที่ท่านจะจัดส่งเอกสารการขอการสนับสนุนมาที่ support@wireless-guru.com ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ขอให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้ใช้ RouterOS เวอร์ชั่นล่าสุด ถ้าไม่แน่ใจ ขอให้ท่านดำเนินการ ปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่  http://www.mikrotik.com/download.html#v2.
  2. ให้อ่านหน้า FAQ http://forum.mikrotik.com/faq.php   ซึ่งเป็นคำถามสำหรับปัญหาที่พบได้บ่อย ซึ่งปัญหาของท่านอาจจะมีคำตอบอยู่ในนั้นแล้ว.
  3. ถ้าคุณมีปัญหาระหว่างทำการติดตั้ง ลองเข้าไปอ่านใน WIKI http://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page ซึ่งท่านอาจจพบตัวอย่างการกำหนดค่าเพื่อใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์จากที่นั่น.
  4. แนบสำเนาเอกสารการซื้อสินค้าจาก http://www.wireless-guru.com   เช่น Invoice หรือ ใบเสร็จรับเงิน.
  5. ให้รายละเอียดของปัญหาและ ข้อมูลของระบบเครือข่ายที่คุณติดตั้ง.
  6. ในการกรณีที่ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ และได้รับการยืนยันจากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ท่านส่งอุปกรณ์คืนกลับมานั้น ทาง wireless-guru จะดำเนินการแจ้งไปทาง เจ้าผลิตภัณฑ์ดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหลายวัน.
นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า การขอรับการสนับสนุนนี้มิได้รวมถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ TCP/IP ท่านควรอ่านคู่มือการใช้งาน (Manual) และอย่างน้อยควรจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย (เข้าใจเรื่อง IP Address, Network Address, การใช้ Subnet, ‘traceroute’ เพื่อการวินิจฉัยปัญหา) ซึ่งความรู้เหล่านี้ ท่านสามารถทบทวนได้จาก http://www.mikrotik.com/resources.htmในการกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วน ท่านอาจจะจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง จาก Mikrotik ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่ admin@ss-it.co.th